..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.5 / 1
จำนวน 34 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 34 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34183 กันต์กนิษฐ์ อิ่มอ่อง 1
2 34186 จิณณพัต ผาสุข 2
3 34187 จิณัฐตา หมู่ดวง 3
4 34193 ธนกร พรไชย 4
5 34194 ธนพร ธนาวุธิไกร 5
6 34197 นภสร ฟุ้งลัดดา 6
7 34199 นริศรา ทรัพย์มูล 7
8 34205 ปวริศา บุตรี 8
9 34208 พฤกษา คงสมบูรณ์ 9
10 34209 พิมพ์ลภัส ผลงาม 10
11 34211 ภัทรวดี พระโพธิ์ 11
12 34216 อภิสรา เฉิดไธสง 12
13 34231 ณพรรษปภา ปานสอาด 13
14 34278 ธนอร เริงโอสถ 14
15 34279 ธนัชชา ชัยชะนะ 15
16 34365 ธัชกร ดนุจโรจน์ 16
17 34709 กัญญาวีร์ พลีบัตร 17
18 34721 ดาชญา จันทรอัมพร 18
19 34730 ภควรรณ ขำเสงี่ยม 19
20 34732 รัตน อ่อนละม่อม 20
21 34736 อภัสนันท์ ร่มแสง 21
22 34739 จินดารัตน์ อาสว่าง 22
23 34740 จุฬารัตน์ อาสว่าง 23
24 34742 ชยาภา พรายจุมพล 24
25 34767 อภิชญา กมลสุข 25
26 36644 ชญากาณ ประสาทเขตรกรณ์ 26
27 36645 ชวินนุช พันธ์เพิ่มพูลกูล 27
28 36646 ณปภัช ทองเกลี้ยง 28
29 36647 ณิชกานต์ ปุยเงิน 29
30 36648 ธัญพิชชา เชิดชู 30
31 36649 เปรมสินี บุญชาโด 31
32 36650 พรสินี นิลุบล 32
33 36651 พีรภาดา สุนสนาม 33
34 36652 อภิรดา กองทิพย์ 34

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1