..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 / 2
จำนวน 29 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 29 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 36109 กัญดาพร โอรักษ์ 1
2 36110 กัลยกร เฉลียวชาติ 2
3 36111 ชญาภา ทรัพย์พืช 3
4 36112 ชมสวรรย์ ตะปะสา 4
5 36113 ณชชญา ระลีธง 5
6 36114 ณัชชา บรรเทาทุกข์ 6
7 36115 ณัฏฐ์ทิตา เสนะวงศ์ 7
8 36116 ทักษพร รุจิชีพ 8
9 36117 ธมลวรรณ นันกลาง 9
10 36118 เบญญาภา ตั้งอารมย์ 10
11 36119 พรไพลิน ฤทธิ์จรูญ 11
12 36120 พัชญ์สิตา ทัตนิธิวรโรจน์ 12
13 36121 พิชชาพร ชัยธาวุฒิ 13
14 36122 พิมพ์ชนก พิทักษ์กำพล 14
15 36123 พิมพ์ปวีณ์ กาฎีโรจน์ 15
16 36124 พีรดา เฟื่องตระกูล 16
17 36125 ภัทรธิดา ศรีมาวงศ์ 17
18 36126 ภัทรปภา กันภัย 18
19 36127 ภัทรภา นิธิโรจน์สุนทร 19
20 36128 ภิญญาพัชญ์ กิจสง่า 20
21 36129 รัญชิดา มหาเรือนลาภ 21
22 36130 วรรณรี สุวรรณศิริ 22
23 36131 วรัทยา อ่อนบุตร 23
24 36132 สิริกร บ้านศาลเจ้า 24
25 36133 สิริกร ศุภศรี 25
26 36134 อชิรญา คุณเลิศดี 26
27 36135 อัยรดา ชงกรานต์ทอง 27
28 36231 ภัทรภร เทียนมาศ 27
29 36614 ฐิติวรดา บรรจงศิริ 10

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1