..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.5 / 8
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 33672 ณภัทร คล้ายบรรจง 1
2 33711 จิรภิญญา เพ็ชรไพโรจน์ 2
3 33717 ณัฐกฤตา ธนันชญานนท์ 3
4 33726 ปราณปริยา กระแสสัตย์ 4
5 33782 วรารักษ์ เทศนิยม 5
6 33787 ศศิพิมพ์ ศรีจันทร์ 6
7 33821 พัทธ์ธิราภา อุบลบาล 7
8 33822 พาขวัญ ไพรชาญจิตร์ 8
9 33823 พาทินธิดา โชคค้า 9
10 33826 พิริษา ดอนจังหรีด 10
11 33829 ภัณฑิรา กิจจารักษ์ 11
12 33832 มานิตา นาชะวี 12
13 33833 เมริสา ชมทิพย์ 13
14 33834 วชิราพร บุตรแก้ว 14
15 33866 บุษบาวรรณ ตรีราวาส 15
16 33874 พันพัสสา แสวงดี 16
17 33885 สุมิตรา อากาศเย็น 17
18 33887 อภิชญา ขาวเงินยวง 18
19 33895 ชลธิชา ปิ่นสลัก 19
20 33924 วรินทร รอดนุช 20
21 33933 อารยา สุมังคละกุล 21
22 33957 ปานไพลิน ไชยสิทธิ์ 22
23 33959 ปาลิตา วินิจโอภาส 23
24 33961 ผัลย์สุภา ดีใจยิ้ม 24
25 33968 สิริวิมล โพธิวิชัย 25
26 33974 อโณทัย แสงใยมณี 26
27 33992 ฐิติมา ไถ้ทอง 27
28 34004 พัศสร เขียวแก้ว 28
29 34024 อาริสา พิมพ์โครต 29
30 34027 จุฑามณี เอกพันธ์ 30
31 34031 ธนัชชา โชติมูล 31
32 34045 ปาริฉัตร วิงประโคน 32
33 34048 พิมพ์ชนก ดอนน้อย 33
34 34053 มาริษา กุลพล 34
35 36034 กชกร ชูนิล 35
36 36035 กัญญาณัฐ ดีสุระกุล 36
37 36036 ชาลิสา ปันวารี 37
38 36037 นัฐชพร สีระกำ 38
39 36038 วิพาพร เกตุน้ำเที่ยง 39
40 36039 อชิรญา จิตใจกล้า 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1