..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 / 11
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34951 กนกวรรณ พิณเสนาะ 1
2 34959 ชนากานต์ ศรีสกุล 2
3 34965 ณัฏฐณิชา อารีย์ญาติ 3
4 34967 ถิรณิชา โคปาโล 4
5 34971 ปนัสยา มีเขียว 5
6 34972 ปัณณพร นิกรประเสริฐ 6
7 34973 ปารีญา ราชวงษ์ 7
8 34975 พัณณ์ชิตา อารักษ์บุญสุขี 8
9 34977 พิมมาดา ไกรจิต 9
10 34978 พิริยาวดี ฐาปนวรเกียรติ 10
11 34980 ภัคจิรา คงแสงศักดิ์ 11
12 34982 เมธาวี เลิศพรวิเศษ 12
13 34984 วรัญญา สมบุญ 13
14 34985 ศิโรชญา แก้วอุ่นเรือน 14
15 34990 อรณิชญา เฉลยบุญ 15
16 34994 เกวลิน แย้มเจริญ 16
17 35020 ภริตพร กิ่งมิ่งแฮ 17
18 35039 ญาณิศา พูลธนะ 18
19 35046 ธัญชนก คำให้สุข 19
20 35047 ธัญรดา ธัญญวิกัย 20
21 35065 สรารัตน์ สังข์แก้ว 21
22 35073 เขมจิรา ใสสด 22
23 35117 กัลยรัตน์ จักร์แก้ว 23
24 35119 จิตตานันท์ สอนตะคุ 24
25 35145 สุชานุช แสงศิริ 25
26 35161 ณิชาภัทร โยธา 26
27 35173 พรรัมภา เดชเจริญ 27
28 35200 ทิฆัมพร ขาวอุบล 28
29 35214 รัตติกาล โพธิ์เย็น 29
30 35216 ลดาวัลย์ สุขจรรยา 30
31 35241 นภัสสร นัยทรัพย์ 31
32 35259 ศิรภัสสร ชนะโชติ 32
33 35294 ภัครลดา ภาคสุโพธิ์ 33
34 35307 กนกลักษณ์ สุขมังสา 34
35 35351 พริมรตา บุญอำนวย 35
36 35355 เลิศลักษณ์ หลิ่มสุวรรณ 36
37 37372 เขมจิรา ต้านกลางดอน 37
38 37373 ณิชานันท์ วณิชย์เจริญสกุล 38
39 37374 ศิริวิมล มณีอินทร์ 39
40 37375 อภิญญา คุ้มเสถียร 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1