..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.2 / 14
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 36565 กนกสร เกตุน้ำเที่ยง 1
2 36566 กัญญพัชร ทองสุข 2
3 36567 กัญญารัตน์ งามโรจน์ 3
4 36568 กัลยรัตน์ มะปรางหวาน 4
5 36569 กิตติมาภรณ์ ฤกษ์ชัยศรี 5
6 36570 จิตลดา ฉายแสงจันทร์ 6
7 36571 เจริญรัตน์ ผลโยธิน 7
8 36572 ชลดา พลีบัตร 8
9 36573 ชาลิสา มะโนมัย 9
10 36574 ญาณิชา วงษ์ศิริวรรณ 10
11 36575 ญาณิศา นิลสนธิ 11
12 36576 ณัฏฐณิชา เพิ่มสมบัติ 12
13 36577 ณิชาพัชร์ ยัญญะเวทย์ 13
14 36578 ธนัชชา ควรผล 14
15 36579 ธราทิพย์ แสงจักร์ 15
16 36580 ธัญชนก อารีมิตร์ 16
17 36581 ธิดารัตน์ ประไพพิศ 17
18 36582 นัทธมน กำลังรูป 18
19 36583 ปภาวีร์ เริงรักษ์ 19
20 36584 ประดิษพร ไก่แก้ว 20
21 36585 ปริษา สร้อยมณีแสง 21
22 36586 ปวริตา เวปุละ 22
23 36587 ปุณณภา เมฆปั้น 23
24 36588 พรนภา กาญจนาภา 24
25 36589 พลอยนภัส วงษ์สิงห์โต 25
26 36590 พัณณิตา มีอ่อน 26
27 36591 พิชญากร จตุระบุล 27
28 36592 พิไลวรรณ สุวานิช 28
29 36593 ฟามีนี่ สาสังข์ 29
30 36594 เฟื่องรัตน์ รัตนสำอางค์ 30
31 36595 ภัทรธีรา สุคันธจันทร์ 31
32 36596 มณีรัตนะ ลีละภมรกิจ 32
33 36597 เมษยา ตั้นเจริญ 33
34 36598 วรลัลน์ ภาคาพร 34
35 36599 ศุภกานต์ เมฆสุวรรณ 35
36 36600 อรจิรา อินธิดา 36
37 36601 อริสรา เกษมสุข 37
38 36602 อัญมณี วงษ์สุดิน 38
39 36603 อิมทิรา มานะประเสริฐศักดิ์ 39
40 36604 เอื้อมเดือน ไชยเลิศ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1