..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.2 / 14
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35924 กัญญาพัชร พงษ์สวัสดิ์ 1
2 35925 กัญญาภัค กันสกุล 2
3 35926 กัลญาภัคศ์ นิลพรมมา 3
4 35927 กุลธิดา ดิสสร 4
5 35928 กุลธิดา มะยมหวาน 5
6 35929 กุลรดา สรรเสริญพิมพ์ 6
7 35930 ขนิษฐา หารันดา 7
8 35931 ขวัญชนก ไวยนิยี 8
9 35932 จารุวรรณ นามกำแหง 9
10 35933 ชนันดา โพธิ์สวัสดิ์ 10
11 35934 ซาเนีย ภาคสังข์ 11
12 35935 โซเฟีย ลอยเกตุ 12
13 35936 ณัฐิณี ยุติธรรม 13
14 35937 ธณัฐชา รื่นภาคกลิ่น 14
15 35938 ธนัชชา ทองจุน 15
16 35939 ธนิตา ปิ่นแก้ว 16
17 35940 นภัสสร ฤทธิ์เดช 17
18 35941 นฤมล ทองชันลุก 18
19 35942 เบญญทิพย์ อรุณศิริ 19
20 35943 ปลายฟ้า วิชัยต๊ะ 20
21 35944 ปวริศา พรหมศิริ 21
22 35945 ปัฐวิอร สิทธิการนา 22
23 35946 ปุณญาวี อุบลรัตน์ 23
24 35947 พนิตพิชา เหลี่ยมศิริวัฒนา 24
25 35948 พลอยพัสตร์ บุญศรีวรา 25
26 35949 พลอยวรินทร์ จริตวัจระ 26
27 35950 พีมพิฌา อ่วมพันธ์ 27
28 35951 ฟ้าใส อินทาราม 28
29 35952 ภัทรธิดา กลมกล่อม 29
30 35953 ภัทรานิษฐ์ อินทรทัต 30
31 35954 ยุวกมล แก้วเกตุ 31
32 35955 รวินท์นิภา ทิพย์พันธ์ 32
33 35956 รวิสรา สุขสมสิน 33
34 35957 รุจิรา ลายอด 34
35 35958 วิชุตา แสงท้วม 35
36 35959 วิรากร จันทร์แอ 36
37 35960 สิทธิสาพัทธ์ มีสมศักดิ์ 37
38 35961 สุรัตติกาลน์ มนตรี 38
39 35962 อมรรัตน์ ทรัพสนอง 39
40 35963 อลิสา เวปุละ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1