..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 / 11
จำนวน 35 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 35 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35228 กานพู แก้วประไพ 2
2 35230 กุลรดา ตั้งพาณิชกร 4
3 35231 จิราพัชร อุ่นทรพันธ์ 5
4 35232 จุฑามาศ สุขเกตุ 6
5 35233 ชญาดา วิเชียรฉาย 7
6 35234 ชลดา เมฆฉาย 8
7 35235 ญาณิศา ศรีลาวงศ์ 9
8 35236 ญาธิดา ชูวงค์ 10
9 35237 ฐิตากร อิ่มสุวรรณ 11
10 35238 ฐิติกา เกษแก้ว 12
11 35239 ดารารัตน์ สุขสวัสดิ์ 13
12 35240 นพวรรณ สิงห์ซอม 14
13 35241 นภัสสร นัยทรัพย์ 15
14 35242 นันท์ทิชา โสดาจันทร์ 16
15 35243 นันท์นภัส แก้วประเสริฐสม 17
16 35244 นิรชา นิธิโรจน์สุนทร 18
17 35245 เบญญาวรรณ รุ่งเรือง 19
18 35246 ปพิชญา กาญจนนิมมาน 20
19 35247 ประภาวริน มีดี 21
20 35248 ปานรดา ยังสามัญ 22
21 35249 พัฒน์นรี อัศวราชันย์ 23
22 35250 พาราดา ชุมพร 24
23 35251 พิยดา เกษมสุข 25
24 35252 เพชรดา โตเสวก 26
25 35253 ภัทรธิดา ผาสุขผล 27
26 35255 มนัสวรรณ ชูประเสริฐ 29
27 35256 วิลาสินี วงษ์สว่าง 30
28 35258 ศลิษา ศีลมั่น 32
29 35259 ศิรภัสสร ชนะโชติ 33
30 35261 สาวิกา ไชยรังษี 35
31 35262 สุกัญญา สุขดี 36
32 35263 สุจิรา หงษ์ร่อน 37
33 35264 สุชัญญา เชื้อดี 38
34 35266 อริสรา สีทอง 40
35 35429 ภัคจิรา ปัญญายิ่ง 41

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1