..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 / 1
จำนวน 30 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 30 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34842 จิณัฐตา พรหมพิริยะมา 1
2 34843 ชรินรัตน์ บุญหวัง 2
3 34847 ณัฎฐากร ทองโชติ 3
4 34849 ณิชาภัทร สัญญานุวัฒน์ 4
5 34852 ธรณ์ธันย์ ทับทิมทอง 5
6 34853 ธรรมรัตน์ แก่นเสน 6
7 34854 น้ำทิพย์ งามสมฤกษ์ 7
8 34857 ปุณณภา ทิมณีวรรณ์ 8
9 34860 เพ็ญพิชชา วีระสัย 9
10 34866 วรัทยา เผือดผ่อง 10
11 34867 สุทธิกมล สัตย์ธรรม 11
12 34868 สุริวิภา กรจินดา 12
13 34869 อธิชา โตพิทักษ์ 13
14 34870 อภิชา นวลอุทัย 14
15 34871 อรจิรา สุขสมบูรณ์ 15
16 34885 ณัฐณิชา นิ่มพระยา 16
17 34900 มัญชุสา จรัสศรี 17
18 34906 วรัญญา นาคกระสัน 18
19 34941 ภัทรวรินทร์ เทียนงาม 19
20 34986 สรณ์ปวีณ์ แสวงดี 20
21 35304 สุธาทิพย์ กะสิสิทธิ์ 21
22 35313 ณัชญ์สรัล ห้อธิวงศ์ 22
23 35314 ณัชศนัญ เยนสินธุ์ 23
24 35323 ปานรดา เชาว์ธรรม 24
25 35334 อัย เขนยงาม 25
26 35336 กัญญาณัฐ เหรียญประทุม 26
27 35342 ณัฎฐ์ฏาพร ภักดิ์ภูมินทร์ 27
28 37323 ชุติมณฑน์กานต์ บัวสำลี 28
29 37324 เพ็ญพิชญา เกตุแก้ว 29
30 37325 สุวริณภร์ ศุภภัทรไพบูลย์ 30

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1