..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 / 10
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 37043 กชพร ปุ้ยไทย 1
2 37044 กวินธิดา ปามุทา 2
3 37045 กัญญาณัฐ สีคร้าม 3
4 37046 กัญญาภัทร แดงนาเพียง 4
5 37047 กัญพัชญ์ บำรุงสุข 5
6 37048 เกวลิน สงวนทรัพย์ 6
7 37049 จุฑาทิพย์ ขันธแสง 7
8 37050 ชัญษร สุขสำราญ 8
9 37051 ชุติภ์ยา บี้สมบูรณ์ 9
10 37052 ณัฐฐา ช่วยบุดดา 10
11 37053 ธนวรรณ เรืองประยูร 11
12 37054 ธนิดา จันทร์กระจ่าง 12
13 37055 ธัญพิชชา ภูพิทักษ์ 13
14 37056 ธันยพร แซ่อึ้ง 14
15 37057 นิชานาถ ปัญญานาย 15
16 37058 นิชาภา เกษรโอสถ 16
17 37059 ปนัดดา กลินณศักดิ์ 17
18 37060 ปภัสสร ไวยทิ 18
19 37061 ไปรยา อรุณรัตน์ 19
20 37062 พรชิตา ศุภภาดล 20
21 37063 พรนัชชา ยิ่งยวด 21
22 37064 พรสินี จักร์กร 22
23 37065 พลวดี ศรีสมัย 23
24 37066 พิชญธิดา วงษ์จำนงค์ 24
25 37067 พิมพ์พิชชา วงพยัฆค์ 25
26 37068 เพ็ญสุข เรืองศรี 26
27 37069 ลลิตภัทร แพทย์สิทธิ์ 27
28 37070 วนิดา ศิริไชย 28
29 37071 วรกาญจน์ เงินเจริญ 29
30 37072 วรกานต์ การเนตร 30
31 37073 วรินทร ตีระลาภสุวรรณ 31
32 37074 สลิสา หงวนประเสริฐ 32
33 37075 สิริรัตน์ จิตรัตน์ 33
34 37076 สุภัสสรา ชุมพล 34
35 37077 สุภาวิตา ศิริมงคล 35
36 37078 อทิตจญา นิรภัย 36
37 37079 อธิติยา อ่อนหวาน 37
38 37080 อภัสรา บัวทอง 38
39 37081 อมลรดา ทิโพธิ์คา 39
40 37082 อรวรรยา คำจำปา 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1