..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 / 10
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 36405 กัญชรส อนุโรจน์ 1
2 36406 จิรภัทร วโรกุล 2
3 36407 จิราพัชร สมบัติพงษ์ 3
4 36408 ชญาพร รัตนโค้น 4
5 36409 ชนาพัช วิลัยนนท์ 5
6 36410 ณัชชา รุ่งฟ้า 6
7 36411 ณัฎฐณิชา ขุนศรีรักษา 7
8 36412 ณัฐนรี ไทยานันท์ 8
9 36413 ณัทนิชชา จำเนียรลาภ 9
10 36414 ธนพร กสิหัตถ์ 10
11 36415 นฤมล พันธ์นิยม 11
12 36416 น้ำทิพย์ สุขประเสริฐ 12
13 36417 นีนนารา สุขโชติ 13
14 36418 ปาณิสรา รุจิธรรม 14
15 36419 ปิยณัฐ คุ่ยสว่าง 15
16 36420 ปิยะธิดา ธรรมมิกะ 16
17 36421 พัชราภา อุดมทรัพย์ 17
18 36422 พัณณ์ชิตา พาณิชย์พรชัย 18
19 36423 พิชชาพร สุขสวัสดิ์ 19
20 36424 พิชญา ภาวะนา 20
21 36425 ภัทรลภา พิสาพากย์ 21
22 36426 ภูริศา เสือเพรียว 22
23 36427 มนัสนันท์ ทรัพย์สุริต 23
24 36428 เมธารดี ท้าวอิ่ม 24
25 36429 รมิตา ศิริมงคล 25
26 36430 รวิสรา เล็กประทุม 26
27 36431 รัตติยาพร ทัศนุรักษ์ 27
28 36432 ลภัสรดา กองธนะ 28
29 36433 เลิศลักษณ์ แก้วบุญ 29
30 36434 วรกานต์ จิตนวิบูลย์ 30
31 36435 วรรณรท พรรณรัตน์ 31
32 36436 วรัญญา ทิพวรรณ 32
33 36437 วรินทร หนูเส็ง 33
34 36438 ศุภิสรา ไตรพรหม 34
35 36439 สกุลยา สาลี 35
36 36440 สมิตา มณีชาติ 36
37 36441 สิรภัทร สุทธะโทธน 37
38 36442 สิริรินทร์ สิงหนาท 38
39 36443 อริสราณ์ พูลทรัพย์ 39
40 36444 อินทิพร ตามสอน 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1