..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 / 10
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34249 พิมลสิริ ลำทา 1
2 34308 อมริศา ดีวัน 2
3 34310 จิณัฐตา แสงอุทัย 3
4 34326 บงกช งามฤทธิ์ 4
5 34344 เเสตมป์ หมื่นสา 5
6 34349 กมลชนก นิลเจียระไน 6
7 34352 กานต์พิชชา จันทร์เขียว 7
8 34366 ธัญวลัย ขุนนุ้ย 8
9 34376 พิมพ์ลดา พิลา 9
10 34421 พัฒน์นรี เพ็งสาย 11
11 34435 อนัญญา จอนเจียก 12
12 34437 อรสา แสงหิ่งห้อย 13
13 34452 ธัญพร บุญธรรม 14
14 34488 จีราภา บุญพึ่ง 15
15 34492 ฐิติกัลยา รื่นอารมย์ 16
16 34494 ฑิฆัมพร ภู่ดี 17
17 34502 ธนิสา แซ่ลิ้ม 18
18 34504 ปวริศา เปี่ยมสมุทร 19
19 34518 สุพัชชา ใจธรรมดี 20
20 34528 ไอศิกา แสนบ่อ 21
21 34544 ณัฐธิชา ญาณเพ็ชร์ 22
22 34559 พัชรพร สอนคำจันทร์ 23
23 34591 ธรินดา สมพงษ์ 24
24 34596 นันทิชา ชีวพงศ์พันธ์ 25
25 34608 รมิตา กล่ำสกุล 26
26 34615 สุมิตรา ไตรบรรณ์ 27
27 34629 ณัฐธิการณ์ ชูวงษ์ 28
28 34713 ญาณิณ สนามพันธ์ 29
29 34750 ณิชาภัทร ศรีโชติ 30
30 34826 ชยาภรณ์ จูงใจ 31
31 36687 ชนนดา สุขศรี 32
32 36688 ดวงพร แก้มกล้า 33
33 36689 ปวริศา ปราชญ์เวทย์ 34
34 36690 พฤษชาติ ไชยวิวิช 35
35 36691 พุทธรักษา โมกข์ศักดิ์ 36
36 36692 มณฑิดา แดงพวน 37
37 36693 วาเศรษฐี สุวรรณรัมย์ 38
38 36694 สุชาภัค พัฒตาแหวน 39
39 36695 สุพิชชา สนธิญาติ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1