..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 / 6
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 36245 กมลชนก วรราช 1
2 36246 กรมน คล้ายสกุล 2
3 36247 กวินทิพย์ พงษ์วิเชียร 3
4 36248 กวินธิดา ตรีโพลา 4
5 36249 จิณณพัต วงพยัฆ 5
6 36250 ชานิดา จันที 6
7 36251 ชิชาพร พวงสุดรัก 7
8 36252 ณัฎฐณิชา สุขมะโน 8
9 36253 ณัฐจิตรา จามรเนียม 9
10 36254 ณัฐชญา ระย้าย้อย 10
11 36255 ณัฐธิดา อัศวสงคราม 11
12 36256 ณัฐพัชร์ ทองสงค์ 12
13 36257 ดุจนภา ลาภบรรเทิง 13
14 36258 ธนภร สายทอง 14
15 36259 ธนวรรฌ โพธิราช 15
16 36260 ธัญญรัตน์ ศรีเสสนาม 16
17 36261 ธัญญารัตน์ กิตติรัตโสธรกุล 17
18 36262 ธาริณี ภาพยนต์ 18
19 36263 นัทธมน พงษ์ธนวัฒน์กุล 19
20 36264 นิรัฐชา พลีขันธ์ 20
21 36265 ปณัฐสยา จำเนียรพันธุ์ 21
22 36266 ปนัดดา สุขจิตร 22
23 36267 ปภาวรินทร์ กิติสุข 23
24 36268 ปัณฑารีย์ อ่อนหวาน 24
25 36269 พรพิมล อุบลบาล 25
26 36270 พิมพ์อัปสร พินิจรัมย์ 26
27 36271 ภูริชญา สวัสดิ์เอื้อ 27
28 36272 มนธิชา สังขวรอ่อน 28
29 36273 มัลลิกา มนต์ชาตรี 29
30 36274 มุทิตา สุวรรณฤทธิ์ 30
31 36275 เมยานี จุติชัย 31
32 36276 วริศรา แผลงศร 32
33 36277 วิชญาพร ลายสาคร 33
34 36278 วิภาดา ชินประหัษฐ์ 34
35 36279 วิรัญชนา ฟุ้งลัดดา 35
36 36280 ศรันรัตน์ ถุงแก้ว 36
37 36281 ศิริโสภา พระศิริ 37
38 36282 ศุกลิน รัตโนดม 38
39 36283 สุพาพร ขันทะพล 39
40 36284 อภิสรา วรวานิช 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1