..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.2 / 12
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 36485 กัญญารัตน์ โพธิกุล 1
2 36486 กันยรัตน์ บุญพืช 2
3 36487 กิตณภัทร ทองกร 3
4 36488 ของขวัญ สะเดา 4
5 36489 จิรัชญา สุนทรสุข 5
6 36490 จิรานุรี แก้วนรา 6
7 36491 ชะซา รักชาติ 7
8 36492 ญาณิศา สิทธิกูล 8
9 36493 ณัฏฐณิชา โสภณางกูร 9
10 36494 ณิชาภา เพ็งพล 10
11 36495 ธนัญญา ซื่อสัตย์ 11
12 36496 ธัญชนก โอริด 12
13 36497 ธิดาภรณ์ พินิจนัย 13
14 36498 นชพร เผือกคล้าย 14
15 36499 นภัสวรรณ โรจะนี 15
16 36500 นัฐกานต์ บัวบาง 16
17 36501 นันทวัน ยินดีทีป 17
18 36502 นิภาพร ทองสิทธิ์ 18
19 36504 ปวริศา จงรักษ์ 20
20 36505 ปุณยนุช รุจิเศรษฐ 21
21 36506 พรทิพา ดีสวัสดิ์ชัย 22
22 36507 พิมพ์ชนก หงษ์สีทอง 23
23 36508 พิมพ์พิศา ทองสุข 24
24 36509 ภัทรวดี อุ่นศิริ 25
25 36510 ภาพิชมนทร์ พิทยพรพันธ์ 26
26 36511 รุทธิกาญ อินภูงา 27
27 36512 วรางคณา คงเกษม 28
28 36513 วันนิสา สํารวล 29
29 36514 วิชญาดา ขันธพร 30
30 36515 วิลัยวัณย์ กาญจนเลขา 31
31 36516 ศรัณย์รัชต์ จิตสกุลชัย 32
32 36517 สุปรียา มงคลสาคร 33
33 36518 สุพิชชา อิ่มอาภา 34
34 36519 เสาวภรณ์ หล่อสำราญ 35
35 36520 อชิรญาณ์ คำแพ่ง 36
36 36521 อภิญญา ศริ 37
37 36522 อริสรา หนูสิน 38
38 36523 อังสนา นุกิจ 39
39 36524 อัยรดา พาซอ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1