..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.2 / 12
จำนวน 38 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 38 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35845 กชกานต์ ภาคาพรต 1
2 35846 กวินตา ภู่อินทร์ 2
3 35847 กัลยรัตน์ เกิดดี 3
4 35849 จิรธิดา หวังจำปี 5
5 35850 จิราพัชร พรมสุวรรณ์ 6
6 35851 จิราภรณ์ วุฒิวัย 7
7 35852 ชนัญญา พูลศิลป์ 8
8 35853 ชัชราภรณ์ บุญมี 9
9 35854 ญาณิศา ทองสุข 10
10 35855 ณฐชนก ทรัพย์วรรณา 11
11 35856 ณัชชา อรัญรงค์ 12
12 35857 ณัชฌนันท์ ขันธวิธิ 13
13 35858 ณัฐนิชา ชาระโภค 14
14 35860 ธมนวรรณ ปรองพิมาย 16
15 35861 ธัญกร เอี่ยมโบราณ 17
16 35862 ธัญยชนก ภู่บุบผา 18
17 35863 ธิดารัตน์ ชัยณรงค์ 19
18 35864 นันท์นภัส ภาคสุข 20
19 35865 ปริชาติ อินทะวงศ์ 21
20 35866 ปรียาภัทร สิทธิศักดิ์ 22
21 35867 พรทิวา ไชยหงษ์ 23
22 35868 พิชชาพร อู่ทอง 24
23 35869 พิชญากร มัตซุอิ 25
24 35870 พิชญาภัค ยิ่งเจริญ 26
25 35871 พิมพ์นภา ทับทิมเลิศ 27
26 35872 พิราภรณ์ นามฤทธิ์ 28
27 35873 ภวรัญชน์ สิงห์ทิศ 29
28 35874 ภัทรวดี เทวรุต 30
29 35875 วรกาญ สุทธะนะ 31
30 35876 วันนัส เเดงชาวนา 32
31 35877 สมัญญา กลมกล่อม 33
32 35878 สลิลทิพย์ สารจันทร์ 34
33 35879 สาริศา เพิ่มพูล 35
34 35880 หทัยกานต์ บุญรักษ์ 36
35 35881 อลีนา อะช่วยรัมย์ 37
36 35882 อวัสดา ลุมพะ 38
37 35883 เอ็นดู จันทร์วิฐี 39
38 35884 ไอย์รฎา ดีอุดม 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1