..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 / 7
จำนวน 38 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 38 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34888 นภสิริ เทียนชัย 1
2 34913 กันตินันท์ สุภาพพร้อม 2
3 34916 เขมมิกา ศรีเริงหล้า 3
4 34928 ธัญชนก กล่อมจอหอ 4
5 34962 ฐิตินันท์ เชยหอม 5
6 34988 สุธีมนต์ วงศ์รัชตะเสวี 6
7 34991 กษมวรรณ ก้อนแก้ว 7
8 35022 ภูริชญา แก้วงาม 8
9 35032 กัญญาณัฐ แสงน้ำรักษ์ 9
10 35038 ชนันธิดา อินโตนด 10
11 35044 ณัฐชา กลิ่นบุญมา 11
12 35074 จันทร์นภา สวัสดิ์ 12
13 35088 บูรณี เกิดผล 13
14 35106 อมรรัตน์ ขาวโอภาส 14
15 35109 อาคิรา จันทร์กระจ่าง 15
16 35141 ศิริขวัญ ทองสวัสดิ์ 16
17 35210 พัทธ์ธีรา โนนสัง 17
18 35268 เขมจิรา แคล่วคล่อง 18
19 35276 ชมพูนุช ทันประโยชน์ 19
20 35284 นภศร จีระวัฒนะกุล 20
21 35291 ปัณฑิตา ภาคบุญ 21
22 35295 ภานรินทร์ จิตรโสภา 22
23 35319 ธิชา เว้งค์ 23
24 35332 สุชาวดี นาคเสนอินทร์ 24
25 35353 พัสตราภรณ์ หลาวเพ็ชร 25
26 37342 กชมน ทองพูลศรี 26
27 37343 กัญญาณัฐ ชัยพัฒน์ 27
28 37344 จารุพัฒน์ สวนชัง 28
29 37345 จิรัชญา สุพิชญ์ 29
30 37346 พรรษ์ณพร กระจ่างแพทย์ 30
31 37347 พัชรีวรรณ อุดมสรณ์ 31
32 37348 พิชชาภรณ์ เมณฑ์กูล 32
33 37349 ภัทรพร คงคาประเสริฐ 33
34 37350 ศรีตรัง ชูเพชร 34
35 37351 สายธาร มีจีนา 35
36 37352 สุชาดา ตุลวรรธนะ 36
37 37353 สุรารักษ์ ศรีเสงี่ยม 37
38 37392 พลอยณิชชา ภัคกุลนิธิพัฒน์ 38

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1