..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 / 7
จำนวน 38 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 38 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34236 นภวรรณ ปราบนิกร 2
2 34259 อภิชญา ลพพึ่งชู 3
3 34266 เขมจิรา ธนาฤทธิกุล 4
4 34286 ภคพร ศรีมหาโพธิ์ 5
5 34293 รวิพร ส่งสวัสดิ์ 6
6 34307 อภิรยา อุ่นเรือน 7
7 34338 รวงข้าว บัวผัน 8
8 34354 จรรยพร จันทรพิทักษ์ 9
9 34369 นภัสนันท์ ปิ่นปัก 10
10 34395 กมลลักษณ์ สุมานิตย์ 11
11 34419 ลิปดา ทองอินทร์ 12
12 34464 พิชญธิดา พุ่มสาขา 13
13 34476 สุธาสินี ศรีสวัสดิ์ 14
14 34496 ณภัทร เจริญลาภ 15
15 34503 นภัสกร คล้ายเจริญ 16
16 34505 ปูเป้ แก้วเกตุ 17
17 34511 ลูกแก้ว ม่วงสมัย 18
18 34514 วริศรา สุภาดิษฐ 19
19 34523 อมราพร เชื้อบุญ 20
20 34526 อัญชลี จิตกระแสร์ 21
21 34534 เขมนิจ จันทร์แย้ม 22
22 34550 นภัสชา คำหอมเลิศ 24
23 34555 ปณาลี สวัสดี 25
24 34558 ปุณิกา หนูสมจิตต์ 26
25 34578 กานต์ธีรา โชคกิจ 27
26 34581 ชนพร ยอดชมภู 28
27 34584 ณิชาพัชทร์ เงินประกอบ 29
28 34610 วรินยุพา แสงชาติ 30
29 34641 ปิยธิชา เอี่ยมท้วม 31
30 34656 ปุณญวีร์ เนื่องอุทัย 32
31 34659 สิริลักษณ์ สุขีโสต 33
32 34673 ซอยดารี สังขจันทร์ 34
33 34687 พิมพ์ชนก บัวจันทร์ 35
34 34836 ภิญญดา อุดมกิตติกุล 36
35 36675 กนกวรรณ มะมัง 37
36 36676 ภัทรศยา แย้มพจนา 38
37 36677 อิสริยา มีศรี 39
38 36678 ไอยวริญท์ ศรีไพร 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1