..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 / 9
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35727 กนกพิชญ์ สุทธิพร 2
2 35728 กรัณฑรัตน์ แสงสุก 3
3 35729 กฤตทิตา นครสัน 4
4 35730 กวินทรา ชมวงษ์ 5
5 35731 กัญญพัชร พุ่มพฤกษ์ 6
6 35732 กัญญารัตน์ จำแนกรส 7
7 35733 จารุพิชญา ชาวสีสูบ 8
8 35734 จิรวรรณ มีสัตย์ 9
9 35735 จิรัชญาย์ งามเจริญเลิศสิน 10
10 35736 ชญานิษฐ์ บรรณา 11
11 35737 ชวิศา รัตนไชย 12
12 35738 ชุติกาญจณ์ ปานทอง 13
13 35739 ชุตินันท์ หล่อสมบัติ 14
14 35740 ฐิตาภรณ์ ลายสาคร 15
15 35741 ณัฏฐาพร สิงห์เผือก 16
16 35742 ณิฌานันท์ พิบูลสมบูรณ์สุข 17
17 35743 ทิศรา เชื้อรอต 18
18 35744 นภัสสร เเสงสว่าง 19
19 35745 นริสา - 20
20 35746 นิฆัมพร เกตุผาสุข 21
21 35747 ปริญญา วรรณธนะ 22
22 35748 ปัณฑิตา เจริญสม 23
23 35749 พรรณิชา รักษาพร 24
24 35750 พรลภัส วงศ์เกษม 25
25 35751 พิชญธิดา ลอยเกตุ 26
26 35752 พิชามญชุ์ ใจดี 27
27 35753 ภาวิตา ภิญญะกิจ 28
28 35754 ยุพธิดาพร บุญเต็ม 29
29 35755 ลภัสรดา ชูทัพ 30
30 35756 วนิดา เปลี่ยนแปลง 31
31 35757 สุพิชญา เชื้อดี 32
32 35758 สุพิชญา บุญมี 33
33 35759 อชิรญาณ์ ศักดี 34
34 35760 อติกานต์ จัยทัพ 35
35 35761 อภิสรา ราชสิงห์ 36
36 35762 อมรการต์ สุวรรณเพ็ชร 37
37 35763 อริศรา ลพพึ่งชู 38
38 35764 อริสรา บัวงาม 39
39 35765 อสมาภรณ์ มาพร 40
40 36071 จิรัชญา เหมกระศรี 41

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1