..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 / 9
จำนวน 41 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 41 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35151 กฏชมลวรรณ กองรัมย์ 1
2 35152 กรณ์รวี หอมหวล 2
3 35153 กัญญาวีร์ ฉายสุวรรณ์ 3
4 35154 กานต์ศิริ อุดมสุววรรณ์ 4
5 35155 เกวลิน ฤทธา 5
6 35156 คุณารัตน์ กองสุจิต 6
7 35157 ชัญญนิษฐ์ วงษ์พันธุ์ 7
8 35158 ณัฏฐ์ชุดา พันธวิศวีรกุล 8
9 35159 ณัฐกานต์ ถุงเงิน 9
10 35160 ณัฐภัทร จิตจักร 10
11 35161 ณิชาภัทร โยธา 11
12 35162 ธนัตถ์จิรา บุญเนียม 12
13 35163 ธนัสถา ภู่สกุล 13
14 35164 ธัญชนก ชมวนา 14
15 35165 ธันยพร พิพัฒน์ธนสกุล 15
16 35166 นัฐกานต์ ชาติเจริญ 16
17 35167 บุณญาพร สนั่นไทย 17
18 35168 ปรียานุช ไวยไชย 18
19 35169 ปรียาภรณ์ เลิศชัย 19
20 35170 ปวรวรรณ เลขยันต์ 20
21 35171 ปาณปวีณ์ เวียงอินทร์ 21
22 35172 พรพิษา พยัคฆมะเริง 22
23 35173 พรรัมภา เดชเจริญ 23
24 35174 พิยดา ธุวสถิตย์ 24
25 35175 ภูริชญา คำคนซื่อ 25
26 35176 ภูริชญา สุจารี 26
27 35177 รวิสรา คนเล็ก 27
28 35178 รัชวิน วันธุรัตน์ 28
29 35179 รินลดา มาสมบัติ 29
30 35180 วรดา ชินประหัษฐ์ 30
31 35181 วรรณศิริ หวังประเสริฐ 31
32 35182 วรรณิภา มุมทอง 32
33 35183 ศศิภร รื่นยุทธ 33
34 35184 ศิรินทร์ธร ฮวบสกุล 34
35 35185 ศุภิสรา ปกสันเทียะ 35
36 35186 สุทัตดา แสงฉัตรแก้ว 36
37 35187 สุพัตรา พิชัยรักษ์ 37
38 35188 อภิรักษ์ รักษาดี 38
39 35189 ไอรดา ตรีลาภี 39
40 35190 ไอริณ ผลวารินทร์ 40
41 35364 ธีมาพร ธรรมชาติ 41

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1