..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ข้อมูลการบ้านที่ยังไม่ถึงกำหนดส่งทั้งหมดทั้งโรงเรียน

..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..
ห้อง/ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
1 14 19 19 0 24 0
2 2 3 0 6 6 0
3 2 10 4 0 2 1
4 1 0 10 1 14 2
5 3 0 5 4 0 0
6 0 6 2 1 0 2
7 13 10 1 0 2 0
8 0 0 9 0 2 0
9 0 6 3 6 0 4
10 0 4 0 4 8 0
11 0 0 0 0 0 0
12 8 0 5 0 0 0
13 3 1 0 - - -
14 0 18 0 - - -