..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ข้อมูลการบ้านที่ยังไม่ถึงกำหนดส่งทั้งหมดทั้งโรงเรียน

..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..
ห้อง/ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
1 10 13 0 0 4 0
2 0 0 0 9 0 0
3 0 3 0 0 0 0
4 0 0 1 0 0 0
5 1 1 9 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 6 2 4 0 0 0
8 0 0 2 0 0 0
9 0 2 0 0 0 0
10 0 1 1 0 2 0
11 0 0 1 0 0 3
12 0 0 1 0 0 0
13 0 0 1 - - -
14 2 0 0 - - -