..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.5 / 2
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 4 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูวันวิสา ภาษาไทย
ท่องบทอาขยาน
2021-06-01 ก่อนสอบปลายภาค
2 ครูวันวิสา วิชาภาษาไทย
แต่งกลอนแนะนำตัวเอง
2021-08-09
3 ครูวัตรสิตรา แนะแนว
กิจกรรมกระจกส่องความคิด
2021-08-16
4 ครูวัตรสิตรา แนะแนว
งานที่5
2021-09-09