..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.5 / 10
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 7 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครู วัตรสิตรา น้ำเพชร แนะแนว
กิจกรรมกระจกส่องความคิด
2021-08-16 ไม่มีกำหนด
2 ครูภัทรฉัตร IS
งานปลายภาค บทที่ 2
2021-08-23 ก่อนสอบปลายภาค
3 ครูภัทรฉัตร IS
งานปลายภาค บทที่ 3
2021-08-23 ก่อนสอบปลายภาค
4 ครูภัทรฉัตร IS
งานปลายภาค แบบสอบถาม
2021-08-23 ก่อนสอบปลายภาค
5 ครู วสุ อังศุเกียรติถาวร วิชาสังคมศึกษา
ใบงานเรื่อง นโยบาลการเงิน
2021-09-01 ไม่มีกำหนด
6 ครู ทรรศิน อุษาวิจิตร์ ระบบฐานข้อมูล1 (คอมฯ)
สร้าง google calendar และทำระบบแจ้งเตือนแบบวันพร้อมทดสอบผ่าน tokenของครู
2021-09-07 ก่อนสอบปลายภาค
7 ครู ทรรศิน อุษาวิจิตร์ ระบบฐานข้อมูล1
แนวคิดการทำฐานข้อมูล
2021-09-14 ก่อนสอบปลายภาค