..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.3 / 1
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 19 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูอัศวิน พุ่มมรินทร์ คณิตศาสตร์ ค23101
เเบบฝึกหัด (หน้า 112)
2021-08-11
2 ครูสุดารัตน์ บุญวงษ์ ภาษาไทย ท23101
เเบบฝึกหัดวรรณคดีวิจักษ์ 2.1 (หน้า 17)
2021-08-11
3 ครูญาดา สืบจากปล้อง ง23103
ใบงานที่2 บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
2021-08-16
4 T.Max อ23203
Environmental problems
2021-08-16
5 ครูธนกฤต ท23201
รายงานกลุ่มเกี่ยวกับอยุธยา
2021-08-17
6 ครูกาญจนา กลับเป็นสุข ค23203
เเบบฝึกหัด (หน้า 9 ข้อ 1-4)
2021-08-17
7 ครูณัฏฐ์ชฎาม ส23101
เเบบฝึดหัด (39-43)
2021-08-19
8 ครูกนกศรี พ23101
ใบงานที่3,4,5
2021-08-25
9 ครูสุดารัตน์ บุญวงษ์ ท23101
เเบบฝึกหัดที่ 2.2
2021-08-26
10 ครูญาดา ง23101
ใบงานที่ 3
2021-08-30
11 ครูอัศวิน พุ่มมรินทร์ ค23101
สรุป (หน้า 179-180)
2021-08-31
12 ครูสุดารัตน์ บุญวงษ์ ท23101
กิจกรรมที่2.5
2021-08-31
13 ครูปาริชาติ ว23103
เเบบทดสอบบทที่3
2021-08-31
14 ครูสุรีพร ว23101
ในหนังสือ (หน้า 169-170 , 172-178)
2021-08-31
15 ครูอัศวิน พุมมรินทร์ ค23101
เเบบฃีกหัด (หน้า 182-183)
2021-09-01
16 T.Max อ23203
Quiz
2021-09-06
17 T.Max อ23203
Write a plan for your holiday using 4 sentences from vocabulary.
2021-09-13
18 ครูญาดา ง23103
ใบงานที่ 4
2021-09-13
19 ครูอัศวิน พุ่มมรินทร์ ค23101
โจทย์การหาควอไทล์ข้อ 1,3
2021-09-14