..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.4 / 5
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 4 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูสุพัตรา เกิดทรัพย์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค31101)
ให้นักเรียนดูคลิปจำนวนน 2 คลิป แล้วจดสรุปลงในสมุด
2021-08-09 ไม่มีกำหนดส่ง
2 ครูศิริพร ชนะพาล ชีววิทยา (ว31106)
แบบฝึกหัดท้ายบทที่2
2021-08-10
3 ครูศิริพร ชนะพาล ชีววิทยา (ว31106)
แบบฝึกหัดในชีท แบบฝึกที่13-14
2021-08-10
4 ครูภัสสร สุดสมัย เคมีพื้นฐาน(ว31105)
ใบงานที่ 4
2021-08-16