..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.1 / 7
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 13 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูลัดดาภา ง21101
กิจกรรมที่ 1 หน้า 16-19 กิจกรรมที่ 2 หน้า 24-26 กิจกรรมที่ 3 หน้า 35-37 และแบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 1 หน้า 40-41
2021-06-23 ส่งตอนเปิดเทอม
2 ครูลัดดาภา ง21101
กิจกรรมที่ 1 หน้า 57-59,61 กิจกรรมที่ 2 หน้า 71-75 และแบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 2 หน้า 77-78
2021-07-07 ส่งตอนเปิดเทอม
3 ครูลัดดาภา ง21101
กิจกรรมที่ 1 หน้า 87-88 กิจกรรมที่ 2 หน้า 99-104 และแบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 3 หน้า 108-109
2021-07-21 ส่งตอนเปิดเทอม
4 ครูลัดดาภา ง21101
กิจกรรมที่ 1 หน้า 87-88 กิจกรรมที่ 2 หน้า 99-104 และแบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 3 หน้า 108-109
2021-07-21 ส่งตอนเปิดเทอม
5 ครูปริยาภัทร ก21901
ใบงาน ฉันพอใจในสิ่งที่ฉันเป็น
2021-08-09 ไม่มีวันครบกำหนด
6 ครูกล้าณรงค์ พ21101
ใบงานที่ 8 เรื่อง หลักการกินอาหารให้เหมาะสมกับวัย
2021-08-13 ไม่มีวันที่ครบกำหนด
7 ครูปริยาภัทร ก21901
ใบงาน​ ฉันกับคนเกื้อกูล
2021-08-23 ไม่มีวันครบกำหนด
8 ครูปิยะเวช ท20221
อ่านเรื่อง​ เกิดเป็​นหมอ
2021-08-24 ไม่มีวันครบกำหนด
9 ครูภัทรา พ21103
ทำแบบฝึกหัด
2021-08-26 ไม่มีวันครบกำหนด
10 ครูธนพร ส21102
​หน้า​ 43​ และ​ 46
2021-08-27 ไม่มีครบกำหนด
11 ครูธนพร ส21102
เขียนหน่วยที่ 3 ลงสมุด
2021-09-03 ไม่มีวันครบกำหนด
12 ครูกล้าณรงค์ พ21101
ใบงานที่ 9
2021-09-06 ไม่มีวันครบกำหนด
13 ครูปริยาภัทร ก21901
ใบงานเรื่อง สื่อสารดีมีเพื่อน
2021-09-06 ไม่มีวันครบกำหนด