..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.1 / 5
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 3 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูภัทรฉัตร ว21101วิทยาศาสตร์
ทำแบบฝึกเล่มสีเหลืองของวิทยาศาสตร์ น.31
2021-08-20 ทำเสร็จอย่าพึ่งส่ง เพราะ อาทิตย์หน้าครูจะสั่งเพิ่ม ให้รอส่งตามที่ครูบอกทีเดียว
2 ครูสุธาวัชร์ ศ21102นาฏศิลป์
ทำmy map เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์ ลงกระดาษอะไรก็ได้ ตกแต่งให้สวยงาม (10คะแนน)
2021-08-20 ไม่มีกำหนด
3 ครูกล้าณรงค์ พ21101 สุขศึกษา
ใบงานที่ 9
2021-09-07