..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.4 / 2
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 5 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 คุณครูพิรักษ์ บุญศิริ ประวัติ
สรุปลงสมุด
2021-07-08 ยังไม่มีกำหนดส่ง
2 คุณครูธารา มาบุญคง สุขศึกษา
จดตัวชี้วัดลงสมุด
2021-07-14 ยังไม่มีกำหนดส่ง
3 Teacher Natalie ภาษาอังกฤษสื่อสาร
Resume
2021-08-24 ไม่มีกำหนด ใครส่งมีคะแนนพิเศษให้
4 คุณครูนิพนษ์ วงศ์เกษม พระพุทธศาสนา
ดูคลิปแล้วกดส่งเพื่อเซ็ค
2021-08-24
5 คุณครูนภัสวรรณ คงรื่น ฟิสิกส์
แบบฝึกหัดแนวดิ่ง จำนวน 3 ข้อ
2021-09-06