..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.4 / 9
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 6 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครู วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร การอ่านพินิจวรรณกรรม (ท30211)
หนังสือสื่อตัวตน
2021-06-10
2 ครู วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร การอ่านพินิจวรรณกรรม (ท30211)
ภาพสื่อความหมาย
2021-06-10
3 ครู วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร การอ่านพินิจวรรณกรรม (ท30211)
จุดมุ่งหมายในการอ่าน
2021-06-17
4 ครู วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร การอ่านพินิจวรรณกรรม (ท30211)
นักเขียนเปลี่ยนสังคมไทย-สังคมโลก
2021-07-15
5 ครู วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร การอ่านพินิจวรรณกรรม (ท30211)
การประเมินสอบกลางภาค
2021-07-22
6 ครู เกษศิรินทร์ ขันธศุภ คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (ค31101)
Logic True
2021-08-18