..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.2 / 5
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 1 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูแสงสุรี ท22102
งานสมุด/ใบงาน​เรื่อง​ กาพย์​ห่อ​โคลง​ประพาส​ธาร​ทองแดง​
2021-11-04