..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.4 / 4
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 1 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูสุพัตรา เกิดทรัพย์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค31101)
สรุปเนื้อหาจากคลิปวิดีโอเรื่องเลขยกกำลัง ลงสมุด
2021-08-09 ไม่มีกำหนดส่ง