..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.1 / 1
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 1 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูสุนีย์ สรุปเนื้อหาเเต่ละหัวข้อ
ทำ Short note เรื่องเศรษฐกิจไทยหน่วยที่ 8
2021-09-23 2021-11-01 *เป็นการบ้านปิดเทอม*