..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.5 / 4
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 14 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูวัตรสิตรา แนะแนว
การสำรวจนิสัย
2021-05-31 ไม่มีกำหนดส่ง
2 ครูทรรศิน กราฟฟิก
งานชิ้นที่ 1
2021-06-01 ส่งก่อนสอบปลายภาค
3 ครูวรรณวิสา ภาษาไทย
ท่องอาขยาน
2021-06-01 ส่งก่อนสอบปลายภาค
4 ครูทรรศิน กราฟฟิก
งานชิ้นที่ 2
2021-06-06 ส่งก่อนสอบปลายภาค
5 ครูวัตรสิตรา แนะแนว
งานชิ้นที่ 2
2021-06-13 ไม่มีกำหนดส่ง
6 ครูทรรศิน กราฟฟิก
งานชิ้นที่ 3
2021-06-14 ส่งก่อนสอบปลายภาค
7 ครูวัตรสิตรา แนะแนว
งานชิ้นที่ 3
2021-06-21 ไม่มีกำหนดส่ง
8 ครูทรรศิน กราฟฟิก
งานชิ้นที่ 4
2021-07-05 ส่งก่อนสอบปลายภาค
9 ครูวัตรสิตรา แนะแนว
งานชิ้นที่ 4
2021-07-05 ไม่มีกำหนดส่ง
10 ครูธารา พลศึกษา
ใบงาน 4
2021-07-20 ไม่มีกำหนดส่ง
11 ครูธารา พลศึกษา
ใบงาน 5
2021-07-20 ไม่มีกำหนดส่ง
12 ครูธารา พลศึกษา
ใบงาน 6
2021-07-20 ไม่มีกำหนดส่ง
13 ครูทรรศิน กราฟฟิก
งานชิ้นที่ 5
2021-07-23 ส่งก่อนสอบปลายภาค
14 ครูวัตรสิตรา แนะแนว
กิจกรรมกระจกส่องความคิด
2021-08-16 ไม่มีกำหนดส่ง