..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.4 / 10
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 3 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครู ปาริชาติ คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก
งาน ปฏิบัติ ชิ้นที่1 หญิงงานเเห่งท้องทะเล
2021-07-22
2 ครู สุรชา วิทยาศาสตร์ กายภาพ
1. งาน info ทำหัวข้ออะไรก็ได้ในเนื้อหาที่เรียนมา 10 คะแนนส่งก่อน 5 กย. 64
2021-08-09
3 ครู ปาริชาติ คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก
งาน ปฏิบัติ ชิ้นที่2
2021-08-10