..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.2 / 6
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 6 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 คุณครู สมคิด ทองมั่น ง22102 (การงานอาชีพ)
ทำแบบฝึกหัดหน้า 66
2021-08-11
2 คุณครู ปริยาภัทร ศรีทอง ก22901 (แนะแนว)
ใบงานที่ 5 อาชีพที่ใช่
2021-08-12
3 คุณครู นารินทร์ สุภสุข ค22101 (คณิตศาสตร์)
ใบงาน
2021-08-17
4 คุณครู นารินทร์ สุภสุข ค22201 (คณิตศาสตร์)
แบบฝึกหัด4.1 (ใช้ดินสอเขียนใส่สมุดได้เลย)
2021-08-19
5 คุณครู นริศรา กระจ่างพัฒน์ ว22103 (ออกแบบและเทคโนโลยี)
คำถาม5ข้อในclassroom 15คะแนน
2021-08-19
6 คุณครู นนทพร แจ้งกลปาน ส22102 (ประวัติศาสตร์)
งานหน้า 15
2021-08-26