..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.3 / 8
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 9 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูนิทัศน์ พ23101 พลศึกษา
-ศึกษาใบความรู้กีฬาบาสเกตบอล(ส่งให้ใน308 2กค.) >ศึกษาไว้รอเปิดเทอม
2021-06-07
2 ครูสุรเชษฐ์ เกตุพร ว23101 วิทยาศาสตร์
-ใคนยังไม่ส่งงานไหนส่งหาไลน์ส่วนตัวครูเลย -ส่งงานกิจกรรมที่8(แสง) ชีทหน้า12-14
2021-08-17 ครบกำหนด 19 (งานค้างยังส่งได้ตลอด)
3 ครูพัชรี ดัดพดุง ท23101 ภาษาไทย
- วรรณคดีวิจักษ์ นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี แบบฝึกหน้า 17-22 >เฉลยในคาบ -สำหรับคนที่เข้าบ้างไม่เข้าบ้าง ให้ทำแบบฝึกในวิวิธภาษา1เรื่องที่เขียนเรียบร้อยสุด และแบบฝึกวรรณคดีวิจักษ์เรื่องบทความเห็นแก่ลูก ถ่ายแล้วสร้างโน๊ตส่งในไลน์กลุ่มไทยว่า (ส่งแบบฝึกสำห
2021-08-18 ยังไม่มีกำหนด
4 ครูชัยพล หงษ์ภู่ ก23901 แนะแนว
ใบงานที่5 หาค่าผลการเรียนเฉลี่ย หัวข้อที่1-2
2021-08-18
5 ครูพัชรี ดัดผดุง ท23101 ภาษาไทย
วรรณคดีวิจักษ์ นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีหาคำศัพท์ตัวสีแดงและฟ้า
2021-09-03
6 T.Max อ23203
ใครยังไม่พีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องEnvironmental problems ให้คอลหาเพื่อนในกลุ่มแล้วอัดวีดีโอตอนพีเซนต์ ส่งให้ครู
2021-09-03
7 ครูฤทธิลักษณ์ ศ23101 ศิลปะ
ให้เลือกตัวละคร การ์ตูน อเนมิชั่น มีม แล้วถ่ายรูปตัวเองทำให้คล้ายกับรูปต้นฉบับ
2021-09-06
8 ครูภาณุพงษ์ ซุคคาน ว23103 ออกแบบ
ทำแบบทดสอบในคลาสรูม
2021-09-06
9 T.Max อ23203
ใครที่ยังไม่ได้พรีเซ้นท์ Spot& Equipment ให้อัดวิดีโอส่ง
2021-09-09