..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.5 / 7
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 2 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูวสุ อังศุเกียรติถาวร สังคมศึกษา
ใบงานเรื่องระบบเศรษฐกิจ
2021-07-27 ไม่มีกำหนด
2 ครูวสุ อังศุเกียรติถาวร สังคมศึกษา
ใบงานเขียนกราฟเส้นอุปสงค์และอุปทาน
2021-07-27 ไม่มีกำหนด