..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.5 / 1
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 18 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูวัตรสิตรา แนะแนว
งานชิ้นที่ 1
2021-05-31 ไม่มีกำหนดส่ง
2 ครูทรรศิน กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม ว30286
งานชิ้นที่ 1
2021-06-01 ก่อนสอบปลายภาค
3 ครูทรรศิน กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม ว30286
ให้นักเรียนหาภาพที่นักเรียนต้องการดราฟและลงสีด้วย App Flipclip
2021-06-06 ส่งก่อนสอบปลายภาค
4 ครูวัตรสิตรา แนะแนว ก32901
งานชิ้นที่ 2
2021-06-13 ไม่มีกำหนดส่ง
5 ครูทรรศิน กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม ว30286
งานชิ้นที่ 3
2021-06-14 ส่งก่อนสอบปลายภาค
6 ครูวัตรสิตรา แนะแนว ก32901
งานชิ้นที่ 3
2021-06-21 ไม่มีกำหนดส่ง
7 ครูวัตรสิตรา แนะแนว ก32901
งานชิ้นที่ 4
2021-07-05 ไม่มีกำหนดส่ง
8 ครูทรรศิน กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม ว30286
งานชิ้นที่ 4 Storyboard
2021-07-08 ส่งก่อนสอบปลายภาค
9 ครูวัตรสิตรา แนะแนว ก32901
กิจกรรมกระจกส่องความคิด
2021-08-19
10 ครูนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ ว32202 ฟิสิกส์
เอกสารประกอบการเรียนคลื่น ข้อ70-74 (อาจจะเฉลยในคาบ)
2021-08-30 เฉลยในคาบ
11 ครูนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ ว32202 ฟิสิกส์
ใบงานแบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องคลื่น 10 ข้อ
2021-08-30 ยังไม่มีกำหนดส่งที่ชัดเจน อาจจะเฉลยในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน
12 ครูนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ ฟิสิกส์ ว32202
แบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติของแสงเชิงกายภาพ ข้อ 5,6,7
2021-09-06 ในคาบเรียน
13 ครูอานนท์ สุวรรณธัย คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
แบบฝีกหัดที่7 หน้า 54 ข้อ 3,4,5,6
2021-09-08 ยังไม่กำหนดวันส่ง ข้อ3 ใช้ inverse ข้อ4-6 ใช้ Kramer's rule
14 ครูอานนท์ สุวรรณธัย คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค32201
หน้า 56 ข้อ 7
2021-09-13 น่าจะเฉลยในคาบ
15 ครูนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ ฟิสิกส์ ว32202
วาดรูปคนกับกระจก
2021-09-13 ไม่ต้องส่ง แต่จะถาม
16 ครูเขมวรรณ ผิวละออ ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
แบบฝึกหัดที่ 2.3 หน้า 47
2021-09-14 เฉลยในคาบ
17 ครูนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ ฟิสิกส์ ว32202
ส่งภาพที่หาขนาดของกระจก
2021-09-16
18 T.Amanda Speaking EN30202
สอบ speaking เดี่ยว 2 คำถาม ,Partner 2 คำถาม
2021-09-17 สอบตามวันที่แจ้งไว้ (พุธ พฤ. ศุกร์)