..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.1 / 13
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 2 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 T.Michael อ21101 Basic English
การนำเสนองานเรื่องเพลงที่เราชื่นชอบ
2021-08-25 พรีเซนต์ตามวันที่เลือกไว้
2 คุณครูปริยาภัทร ก21901 แนะแนว
ทำใบงาน เรื่องการเจริญเติบโตของต้นไม้
2021-08-25