..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.2 / 14
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 10 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูสุมิตร ดนตรีสากล
ใบงานแบบฝึกทักษะที่2
2021-08-16
2 ครูนนทพร ประวัติศาตร์
ชีทหน้า15
2021-08-26
3 ครูแสงสุรี ไทย
แบบฝึกหัดท้ายคาบในสมุด
2021-08-26
4 ครูสุมิตร ดนตรีสากล
ใบงานที่4 ในคลาสรูม
2021-08-31
5 ครูกล้าณรงค์ พลศึกษา
ใบงานที่1
2021-09-02
6 ครูกล้าณรงค์ พลศึกษา
ใบงานที่2
2021-09-02
7 ครูกล้าณรงค์ พลศึกษา
ใบงานที่3
2021-09-02
8 ครูกล้าณรงค์ พลศึกษา
ใบงานที่4
2021-09-13
9 ครูกล้าณรงค์ พลศึกษา
ใบงานที่5
2021-09-13
10 ครูชยพล แนะแนว
ใบงานในคลาสรูม
2021-09-23