..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.3 / 9
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 3 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ประณต พวงลำเจียก ค23101 คณิตศาสตร์
ให้นักเรียนทำเเบบฝึกหัดบทที่2หน้า4
2021-08-11
2 วิมลวรรณ บุญเจริญ เศรษฐศาสตร์
เเบบฝึกหัดหน้า2-5
2021-08-18
3 ประณต ผวงลำเจียก คณิตศาสตร์
เเบบฝึกหัด บทที่ 2 หน้าที่ 7
2021-08-18