..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.6 / 4
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 2 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูธีระรัตน์ ชีววิทยา
แผนภาพสรุปการทำงานของฮอร์โมน จากหน้า 107 ลงใน A4
2021-08-16
2 ครูอมรรัตน์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สรุปบทที่ 4 เทคโนโลยีอวกาศ +แบบฝึกหัดท้ายบท
2021-08-16