..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.5 / 8
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 2 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูภัทรฉัตร IS
งานปลายภาค บทที่2
2021-08-23 ส่งก่อนผลายภาค
2 ครูภัทรฉัตร IS
งานปลายภาค บทที่3
2021-08-23 ส่งก่อนสอบปลายภาค