..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.6 / 6
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 1 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูสุทาเทพ วิธูรัตน์ ง30240 โครงงานอาชีพงานประดิษฐ์
โครงงานอาชีพงานประดิษฐ์ (เฉพาะตอน ก)
2021-06-10 ไม่กำหนดวันส่ง