..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.3 / 3
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 4 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูญาดา การงาน
ใบงานที่3ปลูกต้นไม้
2021-09-02 ยังไม่มีกำหนดจ้า
2 คุณครูประฌต คณิตศาสตร์
งานคณิต 6 กย. =สรุปบทเรียนอะไรก็ได้ ยกตัวอย่างอย่างน้อย2ตัวอย่าง มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์
2021-09-06 กำหนดส่งก่อนสอบ
3 คุณครู กิตติมา ประวัติศาสตร์
ใบงานประวัติศาสตร์หน่วยที่3
2021-09-07 ไม่มีกำหนด
4 คุณครูนิพนธ์ พระพุทธศาสนา
ดูคลิปพระพุทธศาสนาหน่วยที่4 เมื่อดูจบให้กดส่งงานแล้วได้เลย
2021-09-07