..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.1 / 4
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 1 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูกล้าณรงค์ วิชาสุขศึกษา
ใบงาน1-7
0000-00-00 อยากให้ลดกว่านี้เพราะไม่ใช่วิชาหลักบ้างทีไม่สะดวกทำงานเพราะแค่วิชาหลักยังทำแทบไม่ทัน