..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.5 / 3
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 2 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูสุธาวัชร์ วิชานาฏศิลป์ ศ32101
ทำจิ๊กซอ
2021-06-13
2 ครูสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง วิชาชีวะ ว32242
สรุปใบงาน มายแมพ งานประจำ ท้ายบท
2021-08-03 ไม่มีกำหนด นัดส่งกันเอง