..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.1 / 12
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 7 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ปริยาภัทร ศรีทอง เเนะเเนว
ใบงานเเนะเเนว2ใบงาน
2021-08-25
2 ปริยาภัทร ศรีทอง แนะแนว
ใบงานแนะแนวอาชีพที่ฉันฝันใน Classroom
2021-09-01
3 รัสวดี เสริมทักษะภาษาไทย
หาบทความหรือเรื่องที่อ่านแล้วประทับใจ นำมาจัดทำขึ้นใหม่โดยใช้ Program ใดก็ได้
2021-09-01
4 ณัฏฐ์ชฎามณฑ์ สัมมาชีพ สังคมศึกษา
ทำแบบฝึกหัดหน้าที่28-30
2021-09-01
5 กล้าณรงค์ พรมมี พละศึกษา
ทำใบงาน 3 ชิ้น ใน Classroom
2021-09-02
6 ปริยภัทร ศรีทอง แนะแนว
ทำใบงานเรื่อง สื่อสารดีมีเพื่อน ใน Classroom
2021-09-08
7 ชุลีวรรณ พระพุทธศาสนา
ทำมายเเมพเรื่องสมุทัย
2021-09-14