..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.3 / 12
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 4 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 คุณครูนนทพร สังคมศึกษา
ทำงานในชีทหน้า10
2021-09-10 ครูไม่ได้บอกไว้ค่ะ
2 คุณครูกนกศรี สุขศึกษา
ทำใบงานที่6
2021-09-13 คุณครูไม่ได้แจ้งไว้
3 คุณครูนนทพร สังคมศึกษา
ให้ทำแบบฝึกหน้า11
2021-09-16 คุณครูไม่ได้แจ้งไว้
4 คุณครูกนกวรรณ คณิตศาสตร์
ทำงานหน้า15
2021-09-16 คุณครูไม่ได้แจ้งไว้