..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.6 / 9
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 4 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูนรินทร์ แสงสุกใส พ33201
ประวัติลีลาศ
2021-08-06 ไม่มีกำหนด
2 ครูชุติกาญจน์ ไหลกลู ง30226(ตอน ก)
ใบงานที่3 พื้นฐานการเย็บด้วยมือ
2021-08-13 ไม่ได้กำหนดวันส่ง
3 ครูชยกฤต ขำเถื่อน ศ33101
ส่งงานบันทึกวีดีโอร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยว
2021-08-13 ยังไม่ได้กำหนด
4 ครูชุติกาญจน์ ไหลกูล ง30226 เย็บปักถักร้อย (ก)
ใบงานที่ 4 เรื่อง งานปักเบื้องต้น
2021-08-20 ไม่ได้กำหนดวันส่ง