..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.2 / 10
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 4 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูนริศรา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานที่ 3 ตัวอย่างในclassroom
2021-08-27
2 ครูกชวรรณ เเนะเเนว
รายละเอียดอยู่ในclassroom เเละ Line
2021-09-08
3 ครูกล้าณรงค์ พลศึกษา
ใบงานที่4-5 (ใบงานอยู่ในคราสรูม)
2021-09-13
4 ครูดลนภา ศิลปะ
ออกเเบบตัวอักษร
2021-09-14