..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.3 / 4
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 8 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 คุณครูกิตติมา ธนิษฐวงศ์ ประวัติศาสตร์
แบบฝึกหัดทวีปยุโรป
2021-08-24
2 คุณครูกนกศรี พงษ์เทียน สุขศึกษา
ใบงานที่3
2021-08-26
3 คุณครูประณต พวงลำเจียก คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ทำแบบฝึกข้อ 1 2 8
2021-08-27
4 คุณครูกิตติมา ธนิษฐวงศ์ ประวัติศาสตร์
แบบฝึกทวีปอเมริกาใต้
2021-08-31
5 คุณครูประณต พวงลำเจียก คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
My mapping เรื่องใดก็ได้ที่เรียนมา
2021-08-31
6 คุณครูประณต พวงลำเจียก คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดหน้าที่13 ข้อคู่
2021-08-31
7 กนกวรรณ ไตรภพ คณิตศาสตร์
ใบงานหน้า15
2021-09-16
8 คุณครูพัชรี ภาษาไทย
แบบฝึกวิวิทธเรื่องใดก็ได้ 1เรื่อง คำศัพท์วรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี แบบฝึกวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี
2021-09-16