..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.2 / 7
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 10 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูนนทพร ส22102 ประวัติศาสตร์
แบบฝึกทักษะหน้า13 (งานในline)
2021-08-05 ส่งได้เรื่อยๆ
2 ครูพัชรี แก้วไสย ท22101
คลิปวิดีโอพูดเชิงสร้างสรรค์
2021-08-11
3 ครูวัตรสิตา น้ำเพชร ก22901
กิจกรรมกระจกส่องความคิด
2021-08-16
4 ครูกีรติ ไวยบุรี ค22201 คณิตศาสตร์
การแปลงทางเรขาคณิต1 (ส่งใน line)
2021-08-16 ส่งได้เรื่อยๆส่งช้าจะโดนหักคะแนน
5 ครูสมคิด ง22101 การงานอาชีพ
แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 2-3 ส่งงานในline
2021-08-19 ส่งได้เรื่อยๆ
6 ครูนนทพร ส22102 ประวัติศาสตร์
แบบฝึกทักษะหน้า14 งานในline
2021-08-19 ส่งได้เรื่อยๆๆ
7 ครูกีรติ ไวยบุรี ค22201 คณิตศาสตร์
การแปลงเรขาคณิต [ส่งในline]
2021-08-20 ส่งได้เรื่อยๆๆ
8 ครูกีรติ ไวยบุรี ค22101 คณิตศาสตร์
ทำงานลงในหนังสือ หน้า165 ข้อ10
2021-08-23
9 ครู นนทพร ส22102 ประวัติศาสตร์
แบบฝึกหัดหน้า15
2021-08-26 ส่งได้เรื่อยๆก่อนสอบ
10 ครู สุธาวัลย์ ส22101 สังคมศึกษา
แบบฝึดหัดหน้า50
2021-08-27 ส่งได้เรื่อยๆ