..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.1 / 3
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 1 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ปริยาภัทร ศรีทอง วิชาเเนะเเนว
ให้ทำงานเรื่องสื่อสารดี มีเพื่อน
2021-09-10 ยังไม่มีครบกำหนด