..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.2 / 9
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 6 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครูสุธาวัลย์ สังคม
ทำใบงาน หน้า 33,36,37
2021-08-13 ส่งหลังสอนจบบทที่ 4
2 ครูนนทพร วิชาประวัติศาสตร์
ทำแบบฝฝึกหัด ห. 14
2021-08-17
3 ครูวรลักษณ์ วิชาอังกฤษ
จด เรื่อง past simple used to
2021-08-18 ไม่ต้องส่ง
4 ครูสุธาวัลย์ วิชาสังคมศึกษา
แบบฝึกหัด หน้า 43
2021-08-23 ไม่ทราบ
5 ครูนนทพร ประวัติศาสตร์
ใบงานห. 16 17
2021-08-31 ไม่มีกำหมด
6 ครูสุมิตร ดนตรี
ใบงานที่ 4
2021-08-31 ไม่ทราบ