..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.3 / 6
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 2 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 กิตติมา ธนิษฐวงศ์ ประวัติศาสตร์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการภูมิภาคต่างๆ(ทวีปอเมริกาเหนือ)
2021-08-17 ไม่มีกำหนด
2 ณัฏฐ์ชฎามณฑ์ สัมมาชีพ สังคม
ทำข้อมูลเกี่ยวกับราคาดุลยภาพ
2021-08-30 ไม่มีกำหนดส่ง