ประวัติโรงเรียน

       สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
โปรดเกล้าพระราชทานพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 50 พรรษา จำนวน 30,000 บาท เพื่อสร้างโรงเรียนสตรีประจำมณฑลอยุธยา
ขึ้นพระราชทานนามว่า “โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์” การก่อสร้างได้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2460
ณ  บริเวณวัดร้าง ชื่อวัดขวาง บนเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา เป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐถือปูน
แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2461 ถือเป็นอาคารเรียนหลังแรก ซึ่งต่อมาเรียกว่าอาคารพระราชทาน
ปัจจุบันคือ อาคาร 1สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าฯ ให้จอมพลสมเด็จ
พระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เสด็จแทนพระองค์ในพิธีเปิดโรงเรียน
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2462 และเริ่มทำการสอนในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2462

พ.ศ.2476 ทางราชการได้ยุบเลิกมณฑลต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยระเบียบราชการ
บริหารส่วนอาณาจักรสยามพุทธศักราช 2476 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์จึงมีฐานะเป็นโรงเรียน
สตรีประจำจังหวัดใช้ชื่อว่าโรงเรียนสตรีจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ได้ขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษา
และได้รับงบประมาณ 9,800 บาท มาก่อสร้างอาคารพระราชทานเพิ่มเติมให้เป็นอาคาร 2 ชั้น
พ.ศ.2489 ได้ขยายชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษา
พ.ศ.2490 ได้รบงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการดัดแปลงโรงไม้ ซึ่งใช้เป็นโรงอาหารเดิมมา
เป็นที่เรียนของนักเรียนอนุบาล ส่วนที่รับประทานอาหารของนักเรียนสร้างเป็นโรงมุงจากขึ้นแทน
บัดนี้ได้รื้อถอนแล้ว
พ.ศ.2494 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีจอมสุรางค์อุปถัมภ์ไปใช้ชื่อเดิม คือ โรงเรียน
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2494
พ.ศ.2495 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ 350,000 บาท เพื่อสร้างหอประชุม
ขึ้นทางด้านเหนือของโรงเรียน การก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปีพ.ศ.2496 เปิดใช้เมื่อวันที่ 11
มกราคม พ.ศ.2497 ชั้นล่างใช้เป็นที่ประชุมและโรงอาหารของนักเรียน ชั้นบนที่ 4 ห้อง ใช้เป็น
ที่เรียนบัดนี้ได้ทำการรื้อถอนแล้ว เนื่องจากอาคารอยู่ในสภาพทรุดโทรม และการสร้างอาคารเรียน
แบบพิเศษ 6 ชั้น ทดแทนที่เดิม

พ.ศ.2497 ได้ยุบชั้นเรียนอนุบาลเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ให้งบประมาณก่อสร้าง
โรงเรียนอนุบาลขึ้นใหม่ที่ตำบลท่าวาสุกรี
พ.ศ.2513 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 1,260,000 บาท สร้างอาคารเรียน
แบบ 318 การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2515 และเปิดใช้เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2516 ปัจจุบันคืออาคาร 2
พ.ศ.2517 ได้รับคือเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เข้าอยู่ในโครงการ คมภ.1 รุ่นที่ 1 และได้รับ
งบประมาณจำนวน 9,870,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 424
เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2519 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2520
ปัจจุบันคือ อาคาร 3

พ.ศ.2521 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจึงได้รับ
คัดเลือกจากเขตการศึกษา 6 ให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
พ.ศ.2524 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาเป็นเงิน 120,000 บาท เพื่อถมดินปรับปรุง
บริเวณข้างหลังอาคาร 4 ใช้เป็นแปลงเกษตรในปีนี้ได้รับเลือกจากเขตการศึกษา 6 ให้เป็น
โรงเรียนดีเด่น และโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานครั้งที่ 1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัล

พ.ศ.2525 ได้รับงบประมาณ 150,000 บาท และสร้างบ้านพักครู 1 หลัง
เป็นเงิน 208,000 บาท
พ.ศ.2526 ได้รับงบประมาณ 840,000 บาท และเงินสมทบจากสมาคมศิษย์เก่าจอมสุรางค์
อุปถัมภ์ จำนวน 72,000 บาท เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารพระราชทานให้มีสภาพมั่นคงและ
สวยสง่างาม
พ.ศ.2527 โรงเรียนได้รับงบประมาณเหลือจ่ายจากกรมสามัญศึกษา ให้จัดสร้างอาคารและ
หอประชุม จำนวน 2,000,000 บาท และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม
เรียกว่าหอประชุม 2
พ.ศ.2528 ในปีนี้สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับโรงเรียนได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างฐาน
พระบรมราชิยานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชีนินาถ ณ บริหารหน้าอาคาร 2
การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2529

พ.ศ.2528 ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้เข้ารับโล่รางวัลจาก
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประพฤติดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
มากที่สุด ประจำเขตการศึกษา 6
พ.ศ.2529 ได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการในฐานเป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น
พ.ศ.2530 ได้อัญเชิญพระบรมราชินยานุสาวรีย์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชีนินาถ
ซึ่งสร้างโดยกรมศิลปากรมาประดิษฐานที่หน้าอาคาร 2 ในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ในฐานที่เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ ให้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนดีเด่นในด้านมารยาท
พ.ศ.2534 โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานโล่ห้องสมุดดีเด่น
พ.ศ.2535 โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 2
พ.ศ.2539 โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 3
พ.ศ.2543 – โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 4,
– โรงเรียนมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก UKAS
(ประเทศอังกฤษ)
พ.ศ.2545 รับโล่จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ได้คุณภาพดีเยี่ยมและได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งต่อเนื่องกัน
พ.ศ.2546 รับโล่รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามโครงการสานสายใยครูสู่ศิษย์จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2547 โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 5
พ.ศ.2548 นางสาวศศิวรรณ โมกขเสน ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
พ.ศ.2549 – ได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาคุณภาพ (Quality School) ระดับเหรียญทอง
15 กิจกรรม
– ผ่านการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่่ น่าทำงาน “สะอาดปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี
มีชีวิตชีวา”
พ.ศ.2550 – ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดวงโยธวาทิตยามาฮ่าแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 12 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจากบริษัทสยามกลการยามาฮ่า
– รางวัลการจัดกิจกรรม “ยอดเยีี่ยม” ลำดับที่ 1 เงินทองของมีค่า
Top 10 & The Best Activity จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.
– ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงโยธวาทิตยามาฮ่าแห่งประเทศ
พ.ศ.2551 – รางวัลเหรียญทองการประกวดวงโยธวาทิต ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
– ชนะเลิศการประกวด Dram Line ชิงแชมป์โลก ที่ประเทศมาเลเซีย
– รางวัลเกียรติยศเหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตประเภทสนามชิงแชมป์
โลกที่ประเทศมาเลเซีย


พ.ศ.2552 – รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติในประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
– รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ พูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
– รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทเดี่ยวจะเข้
– รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ ประเภทเพลงคุณธรรม
พ.ศ.2553 – โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 6
– ชนะเลิศระดับจังหวัด ประกวดบรรยายธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
จากสำนักวัฒนธรรมจังหวัด
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค ในการประกวดบรรยายธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาค ในการประกวดบรรยายธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ชนะเลิศระดับภาคกลาง ในการแข่งขันและการนำเสนอผลงาน “โรงเรียนมาตรฐานสากล”
กิจกรรมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เครื่องมือสื่อสาร/เทคโนโลยีในการโต้ตอบ
เป็นภาษาอังกฤษ

พ.ศ.2554 – ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโดยสำนักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ. รอบที่ 3 ในระดับดีมาก
– ได้รับการประเมินสุดยอดส้วมประจำจังหวัด

พ.ศ.2555 ผ่านการประเมินยกระดับจากห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว
(ต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
พ.ศ.2556 – รางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่งานตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล ครั้งที่ 7
– รางวัลชนะเลิศ การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556
ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี “ทุ่งหันตรา”
พ.ศ.2557 – โรเงรียนต้นแบบอาเซียน ของ สพม.3
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดโต๊ะหมู่บูชา เทศกาลวันวิสาขบูชา
พุทธบารมีสองแผ่นดิน ประจำปี 2557
– รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน “การส่งเสริมอาสาพัฒนาค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส ประเภททีม
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จ.นนทบุรี
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สำนักวัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา
– รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ “หนึ่งในค่านิยมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”
สำนักวัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา